Struktura organizacyjna MOPS.

Schemat organizacyjny MOPS (149kB) word

Komórki Organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej 

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 7 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach od 7.30 - 15.30.
  
Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych. 

 • Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 • Kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 
 • Reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach. Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych. 
 • Informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu. 
 • Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 • Przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od uzasadnionych potrzeb osoby zainteresowanej.  

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych ZTPS-ach. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem , skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym terenowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

W ZTPS-ach załatwia się również formalności związane z załatwianiem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ubiegając się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie, że z uwagi na stan zdrowia osoba ubiegająca się o objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych wymaga opieki ze strony osoby drugiej. Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki całkowite zwolnienia od opłat, jak i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi precyzuje uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 roku. 

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł ( od 1 października 2015 r. 634 zł), a dochód osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł ( od 1 października 2015 r. 514 zł) wówczas osoby te są zwalniane z odpłatności za usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za usługi, a zwłaszcza ze względu na korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, wielodzietności, zdarzenia losowego, oraz innych uzasadnionych okoliczności. 

Można także ubiegać się o świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą do przyznania świadczenia jest wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaną dzienną ilością godzin świadczonych usług wydane przez lekarza psychiatrę, decyzja ZUS o przyznanych świadczeniach. Zasady odpłatności za te usługi normuje rozporządzenie Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z póź zm.) 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1 

Kierownik: Grażyna Sobierska
Plac Legionów 4-5,
tel. (71) 78-22-486 

Siedziba pracowników socjalnych: 

Rejon nr 1
ul. Braniborskia 6/8
tel. (71) 77-25-982 do 986, (71)77-25-990
godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30  

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2 

Kierownik: Sylwia Kuczyńska
ul. Średzka 42
tel. (71) 349-28-59 

Siedziby pracowników socjalnych:  

Rejon nr 1
ul. Średzka 42 (ROM)
tel. (71) 349-28-59, (71) 349-15-86 
godziny przyjęć: pon., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30 

Rejon nr 2
ul. Koszykarska 6a
tel. (71) 353-18-16, 353-18-86
godziny przyjęć: wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej 3
Kierownik: Joanna Hawryś
ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław
tel. (071) 78-23-562

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4
Kierownik: Elżbieta Wnęk,
ul. Oficerska 9A, pokój 110,
tel./fax (071) 78-22-450

             Siedziby pracowników socjalnych:

   • Rejon nr 1
    ul. Oficerska 9A, pok. 111, 112
    tel. (071) 78-22-447, 78-22-446
    godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   • Rejon nr 2
    ul. Oficerska 9A, pok. 110 i 115
    tel. (071) 78-22-448, 78-22-445
    godziny przyjęć: pn., wt., pt. 8.00 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   • Rejon nr 3
    ul. Oficerska 9A, pok. 108
    tel. (071) 78-22-451
    godziny przyjęć: pn., wt., czw. 8.00 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   • Rejon nr 4
    ul. Oficerska 9A, pok. 119
    tel. (071) 78-22-443
    godziny przyjęć: pn., czw., pt. 8.00 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   • Rejon nr 5
    ul. Oficerska 9A, pok. 116
    tel. (071) 78-22-444
    godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00, wt., śr. 13.00 - 15.30


Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

Kierownik ZTPS nr 5 - Michał Szydłowski

ul. Kniaziewicza 29, pokój 25, 26 

tel. (71) 335-23-85 

                Siedziby pracowników socjalnych:

   •    Rejon nr 1
       ul. Kniaziewicza 29A pok.13
       tel. 71 33-52-375 (usługi opiekuńcze)
       godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   •    Rejon nr 2
       ul. Kniaziewicza 29A pok.15
       tel. 71 77-66-900
       godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   •    Rejon nr 3
       ul. Kniaziewicza 29A pok.6
       tel. 71 77-66-901
       godziny przyjęć: pn.,wt., czw., pt. 7.30 - 10.00, śr. 13.00 - 15.30
   •    Rejon nr 4
       ul. Kniaziewicza 29A pok.19
       tel. (071) 335-23-79
       godziny przyjęć: pon.,wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30
   •    Rejon nr 5
       ul. Kniaziewicza 29A pok.7
       tel. 71 335-23-80
       godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30
   •    Rejon nr 6 
       ul. Kniaziewicza 29A pok.8
       tel. 71 335-23-84
       godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
Kierownik: Krystyna Pisarek
ul. Braniborska 6/8, Wrocław
tel. (71) 77-25-991


Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
Kierownik: Barbara Wójcik
pl. Św. Macieja 4, pok. 1
tel. (071) 78-22-422

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców 

Kierownik - Tomasz Neumann
ul. Zachodnia 3
tel./fax (71) 78-23-580, 78-23-581 – 584, 78-23-588 

Diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta. Udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom. Kierowanie do schronisk i noclegowni.    W zespole załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom. Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.   


Dział Usług Opiekuńczych
kierownik Anna Dercz

ul. Karmelkowa 25
52-437 Wrocław
tel. (071) 363-46-09 wew.366

 • Do zadań DUOO należy:
  • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie Gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • weryfikacja faktycznej realizacji usług;
  • nadzór nad stanem wpływów należności z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i podejmowanie czynności windykacyjnych zmierzających do uzyskania zaległej odpłatności;
  • analiza możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań lub projektów związanych z zakresem zadań Działu;
  • współpraca z pracownikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji usług opiekuńczych;
  • rejestrowanie i ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej;
  • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania
Dział Świadczeń 
Kierownik - Teresa Szymańda
ul. Hubska 30/32
Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30. 

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych 
Informowanie o zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych. Kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania (lub odmowy przyznania) dodatków mieszkaniowych. 
Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i spełniać kryterium dochodowe, a mianowicie: średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 
 •  35 m2 - dla 1 osoby 
 •  40 m2 - dla 2 osób 
 •  45 m2 - dla 3 osób 
 •  55 m2 - dla 4 osób 
 •  65 m2 - dla 5 osób 
 •  70 m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje najemcom opłacającym czynsz wolny.Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). 

Dodatki mieszkaniowe:
pok. 204 – 78-22-346
pok. 205 – 78-22-370 

DODATEK ENERGETYCZNY Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.  

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;  

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 31.04.2014 r. wynosi odpowiednio: - dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,36 zł miesięcznie - dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie  

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć: - Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłacanie świadczeń rodzinnych. Prowadzenie wymaganej dokumentacji. Prowadzenie rejestrów i ewidencji osób starających się o świadczenia rodzinne oraz osób pobierających świadczenia rodzinne. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. świadczenia rodzinne:
pok. 202 – literki O, S, U, Sz, Ś, T – 78-22-368
pok. 203 – literki R, P, Z, Ż – 78-22-352
pok. 207 – zespół ds. ulg – 78-22-353
pok. 302 – literki A, B, C, D, F – 78-22-325
pok. 304 – literki E, G, H, J, W – 78-23-503
pok. 306 – literki I, K – 78-23-505
pok. 307 – literki L, Ł, M, N, V, Y – 78-23-502 

dłużnicy alimentacyjni:
pok. 101 – 78-22-389
pok. 102 – 78-23-537
pok. 103 – 78-22-388
pok. 106 – 78-22-327
pok. 208 – 78-22-348   

Sekcja Świadczeń Wychowawczych

ul. Namysłowska 8

INFOLINIA 500+  071 78-22-322, 071 308 40 44

email: 500plus@mops.wroclaw.pl


Od dnia 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

Obowiązek zgromadzenia niektórych dokumentów wskazanych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci spoczywa na organie.

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko do wniosku należy dołączyć wypełniony przez wnioskodawcę załącznik nr 2 oraz oświadczenie dołączone do wniosku.

W przypadku wystąpienia utraty/uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę utraty/uzyskania dochodu oraz kwotę dochodu utraconego/uzyskanego (np. PIT-11/zaświadczenie od pracodawcy, z ZUS) - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko.

W przypadku osób rozwiedzionych/separowanych lub zasądzenia alimentów na dziecko należy dostarczyć kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu potwierdzającego w/w fakt (oryg. do wglądu) oraz zaświadczenie Komornika Sądowego o stanie egzekucji za rok 2014 (gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone).

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych 

Kierownik - Katarzyna Majchrzak
ul. Strzegomska 6
parter, sala 25
tel./fax (71) 78-22-339, 78-22-342, 78-22-357   
 • Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.          
 • Udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do: - likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - turnusów rehabilitacyjnych - przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego - usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych dot. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.       
 • Nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.     
 • Pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.         
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.   
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 

ul. Strzegomska 653-611 Wrocław
tel. (071) 78-22-398 

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona jest przez Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS i zajmuje się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.  Osoba wypożyczająca sprzęt w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego powinna przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu. Przed wypożyczeniem sprzętu pobiera się od osoby wypożyczającej jednorazową kaucję. Ze względu na trudną sytuację materialną wypożyczającego i na jego udokumentowany wniosek kierownik Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych może wysokość kaucji obniżyć, rozłożyć na raty lub odstąpić od jej wymierzenia.  Sprzęt rehabilitacyjny jest wypożyczany na okres maksymalnie do sześciu miesięcy.  

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny 

Kierownik - Katarzyna Janas
ul. Podwale 75 (oficyna)
tel./fax (71) 78-23-590, oraz 78-23-590; 78-23-592; 78-23-593  

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i socjologicznego. Prowadzenie grup wsparcia dla pracowników socjalnych i klientów MOPS (według potrzeb) oraz inicjowanie ich powstawania w środowisku lokalnym (dla klientów pomocy społecznej). Opracowywanie programów rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonych badań socjologicznych. Tworzenie i prowadzenie banku informacji o instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej na terenie Wrocławia. Opracowywanie i przeprowadzanie analiz natężenia problemów społecznych i obciążenia pracą pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych MOPS (w szczególności w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej). Koordynowanie praktyk studenckich i zawodowych. Prowadzenie badań i analiz dotyczących szeroko pojętej kondycji wrocławskich rodzin. Prowadzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się rodzinami wrocławskimi i zakresie ich działania. Współpraca ze środowiskami naukowymi Wrocławia, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie zlecania i prowadzenia badań, ustalania diagnozy i strategii rozwiązywania problemów rodzin oraz monitorowania jakości życia wrocławskich rodzin. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, Kościołem, związkami wyznaniowymi, radami osiedli, wydziałami Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym i innymi podmiotami w zakresie inicjowania i realizacji zadań na rzecz umacniania i wspomagania rodziny. Centrum udziela kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom szukającym wsparcia emocjonalnego (szeroko pojętego, w tym również - osobom uzależnionym), opuszczającym zakłady karne, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz w zakresie poradnictwa rodzinnego, w tym poradnictwa dla rodzin wielodzietnych. Dział prowadzi także poradnictwo socjalne dla osób niesłyszących, które prowadzone jest codziennie w godz. 8 - 10. Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w rejonie zamieszkania, który pośredniczy w kontakcie ze specjalistą. Poradnictwo jest bezpłatne. 

Do Centrum zgłaszać się mogą osoby szukające informacji o podmiotach zajmujących się rodziną i zakresie ich działania. 

Dział Pomocy Instytucjonalnej 

Kierownik - Dorota Iwaniec  
ul. Strzegomska 6
I piętro, pokoje 115-117
tel./fax (71) 78-22-344, 78-22-343, 78-722-345
Pracownicy socjalni - pokój 117 

Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej. Merytoryczne przygotowywanie decyzji kierujących i kwalifikujących do DPS i ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej w DPS. Prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz rejestrów osób już umieszczonych w DPS. Współpraca z dyrektorami domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w celu uzgadniania możliwości umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek. Dział ten obsługuje osoby, które wymagają stałej, całodobowej opieki i nie można im zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do umieszczenia w domu pomocy społecznej wymagany jest wniosek osoby zainteresowanej, jej zgoda na umieszczenie w domu, bądź zgoda przedstawiciela ustawowego, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno - rentowego ew. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. wnoszą: 
mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania domów określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast szczegółowe zasady określające typy domów, sposób ich funkcjonowania, tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy, standard obowiązujących usług świadczonych przez domy pomocy określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)  

Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej 

Kierownik- Renata Talarek
ul. Strzegomska 6
III piętro 
tel./fax (71) 78-22-313 

diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodziców biologicznych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, w tym typu rodzinnego; bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;  prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;  prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalania opłat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych;  pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;  przekazywanie, przy współpracy z Działem Księgowości, do Biura Informacji Gospodarczej informacji o rodzicach biologicznych zalegających z opłatami za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych; współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży; informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania; opiniowanie, w porozumieniu z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów regulaminów organizacyjnych jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych) nadzorowanych przez Dział; opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział; 

Sekcja Koordynacji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego 

ul. Strzegomska 6
III piętro 
tel./fax (71) 78-22-313 

nadzór i koordynacja pracy publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, zwanych dalej RDDz; wspieranie dyrektorów RDDz w sporządzaniu planów pomocy dziecku; wspieranie i monitorowanie działań wychowawczych dyrektorów RDDz w zakresie przygotowywania dziecka do samodzielnego życia; formułowanie na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie jej do właściwego sądu; dokonywanie, w porozumieniu z dyrektorami RDDz, ocen sytuacji dzieci przebywających w RDDz; nadzorowanie współpracy RDDz z sądem w zakresie wykonywanych zadań; sporządzanie opinii oraz udzielanie informacji dotyczących wychowanków RDDz na potrzeby sądu; współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie RDDz; wspieranie działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, a gdy jest to niemożliwe, podejmowanie i monitorowanie regulacji sytuacji prawnej dziecka i w przypadku dzieci wolnych prawnie, nadzorowanie zgłaszania ich przez dyrektora RDDz do przysposobienia; nadzór nad realizacją kontaktów z rodzicami biologicznymi wychowanków RDDz oraz sporządzanie opinii z zakresu współpracy z rodziną biologiczną na wniosek sądu; koordynowanie wsparcia psychologicznego dla wychowanków RDDz; kwalifikowanie i opiniowanie konieczności wprowadzenia do procesu wychowawczego indywidualnej bądź grupowej terapii psychologicznej lub pomocy socjoterapeutycznej; informowanie sądów o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej; wspieranie osób usamodzielnianych poprzez nadzorowanie przebiegu ich procesu usamodzielnienia na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego planu usamodzielnienia; comiesięczne sporządzanie dokumentów księgowych do wypłaty środków finansowych na utrzymanie dziecka w RDDz na podstawie aktualnych wykazów wychowanków z poszczególnych RDDz; kompletowanie, aktualizowanie i przechowywanie indywidualnej dokumentacji wychowanków RDDz; zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przyjętych do RDDz;  

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

Kierownik - Agnieszka Kowalska 
ul. Strzegomska 6
III piętro pokoje nr 313, 316
tel./fax (71) 78-22-372 

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przysługujących świadczeń pieniężnych; bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie; przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji i  kierowanie na szkolenia kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka; prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz o osobach zakwalifikowanych do pełnienia wskazanych funkcji; organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; przekazywanie, przy współpracy z Działem Księgowości, do Biura Informacji Gospodarczej informacji o rodzicach biologicznych zalegających z opłatami za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną; organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować; prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych; występowanie do sądu, w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej; opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział; 

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonuje wstępnej kwalifikacji i kieruje na szkolenia kandydatów, ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz udziela wieloaspektowego wsparcia rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym), prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz  pełnoletnim wychowankom, opuszczającym   rodzinną pieczę  zastępczą.  Podstawowe zasady udzielania pomocy i wzajemnej współpracy określone są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenia i dodatki o których mowa w w/w przepisach  są udzielane na wniosek rodziny zastępczej (miejsce złożenia wniosku- siedziba Działu, ul. Strzegomska 6, III piętro). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:         
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej, akt urodzenia dziecka (odpis zupełny), 
 • poświadczenie zameldowania dziecka, w miejscu zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, 
 • informacja o dochodach dziecka (renta, alimenty, zasiłek pielęgnacyjny - decyzje, zaświadczenia oraz w przypadku posiadania- orzeczenie o niepełnosprawności), 
 • akt zgonu, w przypadku śmierci rodziców biologicznych dziecka, 
 • pisemne wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie. 
Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Strzegomska 6
III piętro pokoje nr 305, 306, 317, 318
tel./fax (71) 78-22-311 

prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka; prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń przyznawanych dorosłym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej; przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń; opracowywanie umów zawieranych z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka; bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień zawieranych w sprawach finansowania pobytu wychowanków w rodzinnych formach opieki zastępczej; wydawanie zaświadczeń; prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; przygotowywanie okresowych zestawień, analiz i sprawozdań merytorycznych; prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.       

Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Młodych Techników 58
tel. (71) 78-22-323 

przygotowanie i realizowanie planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej;  stałe współdziałanie z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej; zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;  udział w organizowaniu szkoleń, grup wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz pomoc rodzinom zastępczym zawodowym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;  wspieranie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów dzieci z rodziną biologiczną, w ścisłej współpracy z terenowymi pracownikami socjalnymi ZTPS i ZOBU;  systematyczne informowanie sądu o całokształcie sytuacji dziecka, rodziny zastępczej oraz rodziny biologicznej;  dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka; sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną; występowanie do sądu, w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych (w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych).

Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" 

Kierownik - Barbara Wrzesień 
ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
tel. (071) 78-23-500, 78-23-503

Dzienny Dom Pomocy "Na Ciepłej" 

Kierownik - Maria Koźmińska-Brygoła  
ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel. (071) 367-44-12 

Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych" 

Kierownik - Grażyna Ołdak 
ul. Kamieńskiego 190
51-124 Wrocław
tel. (071) 352-94-10 

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia 

Koordynator- Ewa Chrzan 
ul. Ludwika Rydygiera 43ab,cd i 45a
50-248 Wrocław
tel.(071) 796-40-81  

Ośrodek Wsparcia  

Koordynator - Iwona Tworek 
ul. Reymonta 8
50-225 Wrocław
tel.+48 512 198 939  

ul. Bolesława Chrobrego 34a
50-254 Wrocław

Dział Obsługi  

Kierownik- Andrzej Miałkowski 
ul. Strzegomska 6 
p. III, pok. 301, 304, 319, 321 
tel. (71) 78-22-375 1.     

Do zadań Działu Obsługi należy w szczególności: 
1) zarządzanie i administrowanie oraz obsługa gospodarcza nieruchomości będących w dyspozycji MOPS, dalej zwanych nieruchomości MOPS, m. in. poprzez: 
a) zapewnianie ochrony osób i mienia,
b) zapewnianie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody wraz z odprowadzaniem ścieków, c) utrzymywanie porządku w nieruchomościach MOPS wraz z terenami przyległymi, 
d) bieżące naprawy, remonty, przeglądy i konserwacje w nieruchomościach MOPS, 
e) przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych, 
f) prowadzenie kancelarii ogólnej w MOPS, 
g) prowadzenie punktów informacyjnych w MOPS, 
h) prowadzenie archiwum, 
i) organizacja transportu samochodowego, 
j) zapewnianie łączności, 
k) zapewnianie obsługi kserograficznej, 
l) dostarczanie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i do konserwacji bieżącej, 
m) zapewnianie obsługi technicznej narad i szkoleń; 
2) przygotowywanie umów i porozumień w zakresie spraw realizowanych przez Dział; 
3) sporządzanie planów pracy, analiz i sprawozdań merytorycznych; 
4) przygotowywanie, prowadzenie i nadzór nad zamówieniami publicznymi w MOPS; 
5) opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział;  
6) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 
7) prowadzenie wymaganej dokumentacji; 
8)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 

Dział Obsługi wykonuje zadania przy pomocy: 
1)  Sekcji Zamówień Publicznych; 
2)  Sekcji Remontowo-Technicznej; 
3)  Sekcji Administracyjno-Gospodarczej; 
4)  Archiwum - samodzielne stanowiska pracy.   

Dział Prawny, Organizacji i Nadzoru 

Kierownik-Arkadiusz Dudek 
ul. Strzegomska 6 
p. II, pok. 204 , 205, 215-217, 219, 220 
tel. (71) 78-22-309, (71) 78-22-310, (71) 78-22-316, (71) 78-22-402  

Do zadań Działu Prawnego, Organizacji i Nadzoru należy w szczególności: 
1)  określanie zasad organizacji i funkcjonowania MOPS; 
2) analiza, opracowywanie i doskonalenie wewnętrznych procesów organizacyjnych działalności MOPS, w tym przepływu informacji, obiegu korespondencji i dokumentów; 
3)  przygotowywanie założeń do planowania zadań merytorycznych i finansowych; 
4) prowadzenie centralnej ewidencji umów zawieranych przez MOPS oraz przy udziale MOPS, której szczegółowe zasady określa odrębne zarządzenie nadane przez Dyrektora; 
5) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa w MOPS; 
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na zlecenie Miasta, związane z działalnością MOPS; 
7) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS; 
8) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

Dział Prawny, Organizacji i Nadzoru wykonuje zadania przy pomocy: 
1) Zespołu ds. Prawnych; 
2) Zespołu ds. Organizacji i Nadzoru; 
3) Sekcji Informatyki; 
4) Sekcji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.   

Dział Spraw Pracowniczych 

Kierownik- Hanna Domańska-Dąbrowska 
ul. Strzegomska 6 p. 
II, pok. 210-212 tel (71) 78-22-305, (71) 78-22-308 

Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy w szczególności: 
1) inicjowanie i koordynowanie systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w MOPS; 
2) określanie warunków i predyspozycji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasad doboru kadr i prowadzenia procesów rekrutacji oraz naboru; 
3)  prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy; 
4)  prowadzenie akt osobowych pracowników MOPS, Dyrektora Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Dyrektorów miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 regulaminu organizacyjnego MOPS; 
5) zarządzanie, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji etatyzacji, regulaminów pracy, oświadczeń o stanie majątkowym, regulaminów wynagrodzeń oraz przygotowywanie i aktualizowanie przepisów wewnętrznych związanych ze sprawami pracowniczymi w MOPS; 
6) opracowywanie zasad i analiz polityki płacowej oraz zasad premiowania; 
7)  opracowywanie ścieżek rozwoju zawodowego i budowania systemu motywacyjnego; 
8)  inicjowanie i koordynowanie działań związanych z okresową oceną pracowników; 
9)  nadzór nad dyscypliną pracy oraz czasem pracy; 
10)zarządzanie i organizowanie systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobowych pracowników MOPS; 
11)  przeprowadzanie analiz potrzeb szkoleniowych dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych we współpracy z Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny oraz ich realizacja; 
12)  prowadzenie spraw w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi; 
13) sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych;

Wytworzył: Remigiusz Różański (9 września 2010)
Opublikował: Remigiusz Różański (9 września 2010, 10:16:05)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (12 października 2016, 15:19:49)
Zmieniono: aktualizacja ilość ZTPS i dodanie DUOO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19628

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij