Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki 2-3 do SWZ w formie edytowalnej
Odpowiedzi na pytanie
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert