W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław

tel. (+48) 71 78-22-300 do 303,
fax (+48) 71 78-22-405

e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
serwis www: mops.wroclaw.pl

NIP: 896-10-04-718
REGON: 930000260

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. 
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ich ponownego wykorzystywania: 
I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego: 
 
udostępniona w systemie teleinformatycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.bip.mops.wroclaw.pl) lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych; udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (np. udostępniona na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji); przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 
II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: 
 
Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności w BIP MOPS: 
Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do: 
a. poinformowania o źródle poprzez podanie pełnej nazwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), 
b. podania konkretnej daty wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
c. w przypadku, jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania; 
d. umieszczenia treści pozyskanej informacji lub jej fragmentu, który stanowi część całości tekstu w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia; 
e. podania zakresu odpowiedzialności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za udostępniane lub przekazywane informacje. 
Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP MOPS lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone. 
III. Sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. 
W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany. 
IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 
  1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy: 
a. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP MOPS lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej albo 
b.informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo 
c. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo 
d. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 
          2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać: 
a. nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego; 
b. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku; 
c. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania; 
d. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług; 
e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych; 
f. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 
Wniosek można złożyć w postaci: 
· papierowej - osobiście w sekretariacie MOPS we Wrocławiu lub za pośrednictwem poczty adresowanej: MOPS we Wrocławiu ul. Strzegomska 6, 53 – 611 Wrocław; 
· elektronicznej (poprzez pobranie sugerowanego wzoru do wykorzystania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu – wzór wniosku) i przesłanie go na adres poczty elektronicznej sekretariat@mops.wroclaw.pl wpisując w tytuł wiadomości „wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”. 
3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
4. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni,    w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 
5.  Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 
Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności: 
a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii; 
b. koszty elektronicznych nośników danych; 
c. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki). 
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. 
V. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu: 
 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 
2.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat. 
3.Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że: 
a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 
VI. Zasady odpowiedzialności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP MOPS lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; 
  2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO znajduje się w Polityce Klauzul Informacyjnych:

Załączniki

Powiadom znajomego