W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław

tel. (+48) 71 78-22-300 do 303,
fax (+48) 71 78-22-405

e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
serwis www: mops.wroclaw.pl

NIP: 896-10-04-718
REGON: 930000260

Struktura organizacyjna MOPS.

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 6 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach od 7.30 - 15.30. Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych.

Obszary działania ZTPS-ów:

https://geoportal.wroclaw.pl/poi/rejon/8

 • Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach.
 • Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych.
 • Informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od uzasadnionych potrzeb osoby zainteresowanej.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych ZTPS-ach. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem , skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym terenowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

Kierownik ZTPS1 - Agnieszka Gaweł-Karwatka
pl. Św. Macieja 4, pok. 1
tel. 71 78 22 422
ul. Braniborskia 6-8
tel. 71 78 22 486

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2

Kierownik ZTPS2 - Sylwia Kuczyńska
ul. Średzka 42
tel. 71 34 92 859
tel. 71 34 91 586
fax 71 34 92 860

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3

Kierownik ZTPS3 - Dorota Sieńkowska-Czyż
ul. Nowowiejska 102
tel. 71 78 23 562

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4

Kierownik ZTPS4 - Elżbieta Wnęk,
ul. Oficerska 9A, pokój 110,
tel./fax 71 78 22 450

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

Kierownik ZTPS5 - Amelia Lasota
ul. Gen. Karola Kniaziewicza 29 , pokój 24
tel. 71 33 52 385

 

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

Kierownik ZTPS6 - Katarzyna Kopycka
ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
tel/fax  71 77 25 991

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu

Kierownik: Katarzyna Majchrzak
tel. 71 78 22 341

Pl. Solidarności 1/3/5, III piętro, pokój 316
tel. 71 78 22 360, 71 7822 362
tel. 71 78 22 363
Godziny pracy: 8.00 – 15.00

 

Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik DUOO - Magdalena Tomicka-Paluszczak
ul. Hubską 30-32 
tel./fax: 71 76 57 913

 

Obszary działania:

 • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie Gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • weryfikacja faktycznej realizacji usług;
 • nadzór nad stanem wpływów należności z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i podejmowanie czynności windykacyjnych zmierzających do uzyskania zaległej odpłatności;
 • analiza możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań lub projektów związanych z zakresem zadań Działu;
 • współpraca z pracownikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji usług opiekuńczych;
 • rejestrowanie i ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej;
 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zespół ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców

kierownik ZOBU - Monika Mildyn
ul. Zachodnia 3
tel./fax 71 78-23-580
tel. 71 78 23 584

Obszary działania:

 • diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
 • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
 • kierowanie do schronisk i noclegowni, a także domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustalenie opłaty za pobyt.

W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.

Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.


Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik  DPZS - Agnieszka Kowalska
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax 71 78-64-195

Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Kierownik SRPZ - Ewa Nowak
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax 71 76 69 299

Obszary działania:

 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych, RDD, pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
 • przygotowywanie porozumień w przypadku umieszczenia w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia dzieci pochodzących z innych powiatów.
 • wystawianie not księgowych i obsługa rozliczeń.
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • wydawanie skierowań do zawodowych form pieczy rodzinnej - przygotowywanie i realizacja umów w zakresie zawodowej pieczy zastępczej.
 • realizowanie procedur dotyczących dzieci pozostawionych przez matki bezpośrednio po urodzeniu.

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej:

Kierownik SIPZ - Anna Sobol
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax 71 76 69 399

Obszary działania :

 • wydawanie skierowań, gromadzenie i przekazywanie dokumentacji dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • realizowanie postanowień sądowych o umieszczeniu dzieci w pieczy, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie stosowania ustawy o pomocy społecznej dla usamodzielnianych wychowanków.
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
 • prowadzenie postępowań, opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • nadzór i koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Sekcja Decyzyjno-Administracyjna:

Kierownik SDAM - Paweł Jurga
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax 71 78 22 315

Obszary działania:

 • wydawanie rozstrzygnięć w zakresie postępowań prowadzonych w dzialele.
 • obsługa porozumień zawieranych w przypadku umieszczenia dzieci pochodzących z Wrocławia na terenie innych powiatów oraz w sprawach odpłatności za Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
 • prowadzenie rejestrów dotyczących pieczy zastępczej.
 • obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z działu, archiwizacja dokumentów.
 • kierowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do mieszkań wspomaganych.

Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik ORPZ - Monika Jopek
ul. Młodych Techników 58
tel./fax 71 78 22 412
tel. 71 78 22 411

Obszary działania:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań związanych z pełnieniem  pieczy zastępczej.
 • udzielanie  wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie.
 • sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • pozyskiwanie, prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnienie pomocy prawnej oraz wsparcia wolontariuszy.
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 • organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować.

Dział Świadczeń

Kierownik DZSW - Natalia Siekierka
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit II piętro)
tel. 71 78 22 322

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

500plus@mops.wroclaw.pl

dzsw@mops.wroclaw.pl

Zastępcy kierownika:
Ewa Kietla
tel. 71 78 22 424
Elżbieta Laskowska
tel. 71 78 22 329

Zespół Świadczeń

Kierownik - Karolina Koper
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit, II piętro)
tel. 71 78 22 424

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

Obszary działania:

 • prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń Dobry Start,
 • bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Biuro Obsługi Klienta

Administrator BOK - Agnieszka Stemplewska
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit, parter)
tel. 71 79 99 274

Godziny pracy BOK GRAFIT:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach: od 7.30 do 15.00
czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

Zespół Realizacji Świadczeń

Kierownik - Beata Dąbrowska,
tel. 71 78 22 493
ul. Hubska 30-32

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

tel. 71 78 23 570

tel. 71 78 22 493

Obszary działania:

 • przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców i wydawanie zaświadczeń, (71) 78 22 326, 78 23 577, 78 23 551, 77 25 981.
 • prowadzenie postępowań z zakresu stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tel. (71) 78 22 353.

Zespół Dłużników Alimentacyjnych

Kierownik - Liliana Dąbrówka
ul. Hubska 30-32
tel. 71 78 22 388

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.
pokój 101 – 71 78 22 389
pokój 102 – 71 78 22 351
pokój 106 – 71 78 22 327

Obszary działania:

prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział Wsparcia Mieszkańców

Kierownik DWMI - Teresa Szymańda
ul. Hubska 30-32
tel. 71 78 22 322
tel. 71 78 22 994

Zespół Świadczeń na Rzecz Mieszkańców

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Obszary działania:

 • dodatkach mieszkaniowych.
 • Prawo energetyczne (dodatki energetyczne).
 • systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne).
 • wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).
 • Karcie Polaka.

Do zadań zespołu należy:

 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wypłata świadczenia;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wypłata świadczenia;
 • wypłacanie świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Kierownik DWON- Kamila Kołakowska
ul. Strzegomska 6, parter, sala 25
tel./fax 71 78 22 339
tel. 71 78 22 342
tel. 71 78 22 357

Obszary działania:

 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 • udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do:
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.
 • pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.

Dział Wsparcia Rodziny

Kierownik DWRO- Katarzyna Janas
ul. Hubska 30/32
tel./fax 71 78 23 592
e-mail: centrum.psr@mops.wroclaw.pl

Obszary działania:

 • Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze.
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań edukacyjnych.Organizację praktyk i wolontariatu.
   
  WSPARCIE RODZIN: 71/78 22 388, 71/78 18 965, 71/78 18 909,
  POMOC PSYCHOLOGICZNA: 71/78 22 437,  71/36 77 628, 71/78 23 590, 71/78 22 441

  Adres: ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
      tel.: 71 78 22 356

 Wsparcie dla osób ubezwłasnowolnionych - wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów.
 
Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Kierownik: Izabela Pawłowska
ul. Rydygiera 43a
tel. 71 78 23 591, 71 79 64 088


Od 1 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu funkcjonuje nowa komórka – Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Pracownicy Działu będą ściśle współpracować z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, co pozwoli na spójną i efektywną realizację zadań wynikających z nowych przepisów o przemocy domowej. Nowy dział liczy 31 pracowników, którzy w swojej codziennej pracy koncentrują się na rozpoznawaniu problemów i pomocy osobom z doświadczeniem przemocy. Pracownicy socjalni są członkami grup diagnostyczno-pomocowych odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”.  Dział zajmuje się również przyjmowaniem zgłoszeń podejrzenia występowania przemocy domowej i podejmowaniem w związku z nimi działań. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, przez pocztę tradycyjną i elektroniczną. Pracownicy ściśle współpracują z wrocławską Policją, podejmują wspólne działania z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, przedstawicielami oświaty i ochrony zdrowia.

Siedziba główna mieszcząca się przy ul. Rydygiera 43a oraz pracownicy sekcji ds. organizacyjno - technicznych są wspólni dla Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy terenowi mają swoje miejsca pracy w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej w całym mieście.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Adres: Rydygiera 43a, 50 – 248 Wrocław, 
tel.: 71 78 23 591,
e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl,

WWW: zi.mops.wroclaw.pl

 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik DPIN - Dorota Iwaniec
ul. Strzegomska 6, I piętro, pokoje 113-120
tel./fax: 71 78 22 344
tel. 71 78 22 343
tel. 71 78 22 415
tel. 71 78 22 416
tel. 71 78 22 340

Pracownicy socjalni:

Pokój 113 - Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście tel. 71 78 22 355
Pokój 114 - Dzielnica Śródmieście i Krzyki tel .71 78 22 332
Pokój 115 - Dzielnica Fabryczna tel. 71 78 22 364

Obszary działania:

 • kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej;
 • merytoryczne przygotowywanie decyzji kierujących i umieszczających do DPS oraz ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej i osób zobowiązanych;
 • prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz rejestrów osób już umieszczonych w DPS;
 • współpraca z dyrektorami domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w celu uzgadniania możliwości umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej;
 • koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek;
 • kierowanie do mieszkań chronionych.

Dział ten obsługuje osoby, które wymagają  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można im zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do umieszczenia w domu pomocy społecznej wymagany jest wniosek osoby zainteresowanej, jej zgoda na umieszczenie w domu, bądź zgoda przedstawiciela ustawowego wraz z postanowieniem sądu wyrażającym zgodę na podjęcie działań w kierunku umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno - rentowego ew. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. wnoszą:

 • mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania domów określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast szczegółowe zasady określające typy domów, sposób ich funkcjonowania, tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy, standard obowiązujących usług świadczonych przez domy pomocy określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Kierowanie do mieszkań chronionych oraz ustalanie odpłatności za pobyt odbywa się zgodnie z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych;
 • uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/218/19 z dnia 16 maja 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Pensjonat dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami

Kierownik OOAK - Małgorzata Palinger
ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
tel. 71 352 74 28

Obszary działania:

 • zapewnianie mieszkania jedno lub dwu pokojowego z kuchnią i łazienką dla osób w wieku poprodukcyjnym zdolnych do samoobsługi 
 • organizowanie odpłatnych imprez okolicznościowych, wycieczek, wieczorków tanecznych.
 • odpłatne zapewnianie gorącego posiłku ww. osobom;
 • integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym przy współpracy z Radą Osiedla i ZTPS-y 
 • prowadzenie mieszkań interwencyjnych dla osób kierowanych przez ZTPS-y
 • informowanie osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych w MOPS formach pomocy i zasadach ich przyznawania.
Klub Integracji Społecznej

Kierownik KIS – Wioletta Bodnar
ul. Skoczylasa 8
tel. 71 30 84 451

Celem działania KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Obszary działania:
1)  prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
2)  organizacja prac społecznie użytecznych;
3) inicjowanie działań o charakterze aktywizacyjnym i integracyjnym, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem zasobów lokalnych;
4) współpraca z Wrocławskim Centrum Integracji, Powiatowym Urzędem Pracy  oraz innymi podmiotami w zakresie aktywizacji zawodowej,
5) promowanie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień"

Kierownik DDPL – Albert Bielatowicz
ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
tel. 71 78 23 500- 506

Dzienny Dom Pomocy "Na Ciepłej"

Kierownik DDPC – Albert Bielatowicz
ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel.  071 799 30 40

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

Rydygiera 43 abcd i 45a
50-248 Wrocław

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik KADR - Hanna Domańska-Dąbrowska
ul. Strzegomska 6
pok. 209-212
tel. 71 78 22 305
tel. 71 78 22 308
tel./fax 71 78 22 307

Inspektor Ochrony Danych

Remigiusz Różański
ul. Strzegomska 6, pok. 204
email: iodo@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 316

Powiadom znajomego